Uprava za pravne i stambene poslove

Uprava za pravne i stambene poslove

Sektor za upravno – pravne poslove Sektor za stambeno zbrinjavanje

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za pravne i stambene poslove ustrojeni su:

 • Sektor za upravno – pravne poslove
 • Sektor za stambeno zbrinjavanje

Sektor za upravno pravne poslove

 • obavlja upravne i stručne poslove u vezi s priznavanjem statusa i pripadajućih prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, mirnodopskim vojnim invalidima i stradalim pirotehničarima kao i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata, pruža zaštitu sudionicima Drugog svjetskog rata, vojnim i civilnim invalidnima Drugog svjetskog rata, osobama stradalim u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. do 17. kolovoza 1990. godine i članovima njihovih obitelji te osobama stradalim pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija i sustavno prati stanja u vezi s društvenim i socijalnim položajem i zaštitom žrtava i sudionika rata
 • obavlja stručne poslove u vezi s izradom Nacrta prijedloga Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te svih propisa koje Vlada Republike Hrvatske ili ministar donosi za izvršenje zakona: pravilnika, naredbi i naputaka;
 • prati propise iz djelokruga drugih ministarstava, a u kojima su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao i mirnodopskih vojnih invalida članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, civilnih žrtava Domovinskog rata, sudionika Drugog svjetskog rata, vojnih i civilnih invalida i osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. do 17. kolovoza 1990. godine i članovima njihovih obitelji te osobama stradalim pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, te surađuje s ministarstvima u izradi prijedloga tih zakona;
 • prati stanje u primjeni i provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i drugih propisa iz djelokruga Sektora te predlaže izmjene i dopune;
 • izrađuje prijedlog programa za stručna usavršavanja u vezi primjene propisa iz djelokruga Sektora te izrađuje smjernice za usklađivanje rada prvostupanjskih i drugostupanjskog liječničkog povjerenstva;
 • organizira edukaciju djelatnika prvostupanjskih tijela koji primjenjuju propise iz ove oblasti kao opće odredbe postupka kod rješavanja u upravnim stvarima priznavanja statusa i prava iz nadležnosti Sektora;
 • obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, doplatak za pripomoć u kući, rješenja kojima se dodjeljuje osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine;
 • obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status i prava mirnodopskim vojnim invalidima i članovima njihovih obitelji, status i prava stradalim pirotehničarima i članovima njihovih obitelji;
 • obavlja reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status i prava civilnim žrtvama iz Domovinskog rata, sudionicima Drugog svjetskog rata, vojnim i civilnim invalidima Drugog svjetskog rata, osobama stradalim u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. do 17. kolovoza 1990. godine i članovima njihovih obitelji te osobama stradalim pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija;
 • rješava o žalbama u drugostupanjskom postupku
 • obrađuje i priprema predmete za drugostupanjska liječnička povjerenstva i koordinira rad tih povjerenstava s predsjednicima vijeća liječničkog povjerenstva i s liječnicima članovima vijeća;
 • radi na ujednačavanju kriterija za rad prvostupanjskih i drugostupanjskog liječničkog povjerenstva;
 • izrađuje odgovore na tužbe na traženje Upravnih sudova i Ustavnog suda Republike Hrvatske vezano za upravni spor ili ocjenu ustavnosti ili zakonitosti propisa u nadležnosti Sektora, te odgovore na žalbe na traženje Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske;
 • vodi evidencije i to:
  1. Evidencija o načinu i broju riješenih upravnih predmeta
  2. Evidencija o pravomoćno utvrđenim uzrocima smrti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u svezi sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
  3. Evidencija o načinu vještačenja predmeta na Prvostupanjskim i Drugostupanjskom liječničkom povjerenstvu
  4. Evidencija o zaprimljenim predstavkama koja ukazuju na nezakonito stjecanje statusa i prava i postupanju po istim;
  5. Evidencija o sporovima pred redovnim sudovima pripadnika HVO radi isplate invalidskih prava i o stanju predmeta spora i vidini tužbenih zahtjeva;
  6. Evidencija o sporovima pred redovnim sudovima za naknadu štete sukladno članku 144. Zakona, stanju predmeta spora i visini tužbenih zahtjeva;
  7. Evidencija novinarskih upita i odgovora na iste
 • izrađuje analize i izvješća o priznatim statusima i pravima te predlaže mjere za postupanje;
 • obavlja upravni nadzor nad zakonitošću rada prvostupanjskih tijela, izrađuje nalaze i mišljenja o provedenom nadzoru i predlaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u postupanju kod prvostupanjskih tijela;
 • vodi Jedinstveni registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te izdaje potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u Jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;
 • surađuje s nadležnim tijelima Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova prilikom provjere dokumentacije koja je bila osnova za priznavanje statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u članova njihovih obitelji, gdje postoji osnovana sumnja da takva dokumentacija nije vjerodostojna;
 • rješava o prijedlogu za obnovu postupka po prijedlogu stranke i po službenoj dužnosti;
 • provodi postupak ukidanja i poništavanja rješenja po pravu nadzora;
 • izrađuje očitovanje na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske vezano za predmete iz upravnog postupka;
 • zastupa Ministarstvo u postupcima po tužbama protiv rješenja Ministarstva pred Upravnim sudovima;
 • izrađuje prijedlog zahtjeva Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke Upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske;
 • pruža stručnu pomoć u ostvarivanju statusa i prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata i Zakona o humanitarnom razminiranju, iz svoj djelokruga
 • rješava sve podneske, zahtjeve i pritužbe koji se odnose na pitanja ostvarivanja statusnih i pripadajućih prava;
 • sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva u dijelu definiranja ciljeva, načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti koji se odnose na njegovo područje rada, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima iz svog područja rada, utvrđuje rizike uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima, prati ih i izvješćuje o njima voditelja za FMC u Ministarstvu;
 • analizira postojeće stanje u području priznavanja statusa i prava navedenog kruga korisnika prava kako bi programi utvrđeni Državnim proračunom Republike Hrvatske odražavali utvrđene posebne ciljeve iz Strateškog plana, a načini ostvarivanja proračunske kampanje te postigla međusobna povezanost strateškog i proračunskog planiranja. Odgovorna je za ispunjavanje postavljenih ciljeva, za pravovremeno i točno informiranje o postignutim rezultatima procjenu učinka i vjerojatnosti rizika, praćenje rizika i pravovremeno i točno izvješćivanje o njima;
 • predlaže Godišnji plan rada Sektora sa programima iz djelokruga rada Sektora koji se planiraju izvršiti u idućoj godini te je odgovoran za efikasno, ekonomično i efektivno izvršavanje toga plana. Sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom općeg i posebnog cilja (Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i općim ciljem - Primjereno zadovoljavanje potreba invalida Drugog svjetskog rata i njihovih obitelji) utvrđenog Strateškim planom Ministarstva;
 • prati provedbu programa iz Financijskog plana Ministarstva iz nadležnosti Sektora kao i alokaciju sredstava za program isplate trajnih prava navedenom krugu korisnika na način da sredstva omogućuju provedbu kampanje planiranih Godišnjim planom;
 • predlaže Glavnom tajništvu mjesečnu dinamiku potrebnih sredstava za trajna prava priznata izvršnim rješenjem, za izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda te za rad povjerenstava čiji rad prati i koordinira u okviru svoje nadležnosti;
 • odgovoran je pomoćniku ministra za predloženu dinamiku potrebnih sredstava.
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisom.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za upravno-pravne poslove ustrojene su četiri službe:

 • Služba za statusa i pravna pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Služba za zaštitu žrtava i sudionika rata
 • Služba za normativnu djelatnost i praćenje primjene propisa

Sektor za stambeno zbrinjavanje

 • obavlja upravne i druge stručne poslove vezano za problematiku stambenog zbrinjavanja članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja i HRVI iz Domovinskoga rata, zaprima u postupak njihove zahtjeve za dodjelu stana i kredita, donosi u upravnom postupku konačna rješenja o pravu na dodjelu stana i stambenog kredita;
 • surađuje s drugim ministarstvima te jedinicama lokalne i područne samouprave poradi učinkovite provedbe i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje;
 • izrađuje nacrt i donosi prijedlog jedinstvene Liste reda prvenstva osoba koje ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje te Liste reda prvenstva prema županijama, oglašava i objavljuje Liste reda prvenstva prema jedinicama područne samouprave i jedinicama lokalne samouprave;
 • pruža stručnu i pravnu pomoć pri ostvarivanju prava korisnika na ustupanje građevinskog zemljišta, komunalno uređenje i opremanje građevinskog zemljišta te ostvarivanju prava na ustupanje priključaka na komunalnu infrastrukturu;
 • pruža stručnu i pravnu pomoć pri realizaciji stambenih kredita, obavještava korisnike o uvjetima kreditne sposobnosti, procjenjuje nekretnine radi zasnivanja založnog prava te prati namjensko korištenje dodijeljenih stambenih kredita;
 • ustrojava i organizira rad Stručne komisije i Stambene komisije te predlaže pravilnike o njihovom radu;
 • rješava podneske, zahtjeve i pritužbe koji se odnose na pitanje ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje;
 • u suradnji s jedinicom lokalne samouprave brine se o osiguranju građevinskog zemljišta za izgradnju više stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja većeg broja korisnika prava;
 • vodi evidenciju o podnesenim zahtjevima, dodijeljenim stanovima i stambenim kreditima te o imovini koja je dana na upravljanje Ministarstvu radi stambenog zbrinjavanja;
 • organizira upravljanje stambenim zgradama i stanovima preuzetim od drugih tijela državne uprave, izdaje različite potvrde na temelju službenih evidencija; obavlja savjetodavnu i pravnu pomoć vezano za ostvarivanje svih prava koja se odnose na stambeno zbrinjavanje, a osobito glede ishođenja odgovarajuće dokumentacije;
 • predlaže kupnju stanova na slobodnom tržištu te vrši prodaju istih putem stambenih kredita;
 • pruža savjetodavnu i pravnu pomoć korisnicima prava kod kupnje stanova ili kuća u vlastitoj organizaciji.
 • Sektor za stambeno zbrinjavanje u suradnji s jedinicama lokalne samouprave osigurava lokacije za organiziranu izgradnju stambenih jedinica namijenjenih stambenom zbrinjavanju stradalnika iz Domovinskog rata, u suradnji s Ministarstvom obrane osigurava lokacije za organiziranu izgradnju na građevinskim zemljištima u sklopu napuštenih vojarni kojima upravlja Ministarstvo obrane, ukoliko jedinice lokalne samouprave ne osiguraju potrebne lokacije za organiziranu stambenu izgradnju, dostavlja Ministarstvu graditeljstva točan broj i strukturu stanova za organiziranu stambenu izgradnju
 • Sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva definiranjem ciljeva, načina ostvarivanja i pokazatelja uspješnosti, prati ispunjavanje postavljenih ciljeva te osigurava informacije za redovito polugodišnje i godišnje izvještavanje o postignutim rezultatima, utvrđuje rizike uzimajući u obzir definirane ciljeve, procjenjuje učinak i vjerojatnost rizika, postupa po rizicima, prati ih i izvješćuje o njima voditelja za FMC u Ministarstvu;
 • analizira postojeće stanje u području stambenog zbrinjavanja kako bi programi utvrđeni Državnim proračunom Republike Hrvatske odražavali utvrđene posebne ciljeve iz Strateškog plana, a načini ostvarivanja proračunske kampanje te kako bi se postigla međusobna povezanost strateškog i proračunskog planiranja;
 • odgovoran je za ispunjavanje postavljenih ciljeva, za pravovremeno i točno informiranje o postignutim rezultatima procjenu učinka i vjerojatnosti rizika, praćenje rizika i pravovremeno i točno izvješćivanje o njima;
 • Sudjeluje u izradi Financijskog plana Ministarstva u vezi s realizacijom posebnog cilja (Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji) utvrđenog Strateškim planom Ministarstva;
 • prati provedbu Financijskog plana Ministarstva za područje stambenog zbrinjavanja i predlaže Upravi za proračun i financije mjesečnu dinamiku potrebnih sredstava te je odgovorna da planirana sredstva budu dostatna za isplatu prava utvrđenih konačnim rješenjem;
 • Sektor obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za stambeno zbrinjavanje ustrojene su dvije službe:

 • Služba za dodjelu stanova i gospodarenje
 • Služba za dodjelu stambenih kredita