8.2.2013, Aktualni natječaji

Javni natječaj za Promicanje vrijednosti Domovinskog rata


Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. – 2015., Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2013. – 2015., Odluke o dodjeli financijske potpore projektima udruga branitelja (Klasa: 023-01/13-0001/4, Ur.broj: 522-03/1-3-13-1, od 7. veljače 2013.), članka 122. stavaka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12), a sukladno članku 23. Zakona o udrugama (NN br. 88/01 i 11/02) te Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN br. 16/07), Ministarstvo branitelja

Republika Hrvatska
Ministarstvo branitelja

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata


Predmet ovoga javnog natječaja (u nastavku teksta: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata za dodjelu bespovratnih sredstava, sukladno Programu Vlade RH za mandatno razdoblje 2011.-2015. i Strateškom planu Ministarstva branitelja za razdoblje 2013.-2015. godine.

Kako bi bili prihvatljivi za bespovratna sredstva, prijavitelji moraju:

 • biti pravne osobe i
 • biti nevladine, neprofitne organizacije - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 88/01 i 11/02) čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata

Na ovaj natječaj ne mogu se prijaviti:

 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga Republike Hrvatske,
 • ogranci, podružnice i drugi ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga Republike Hrvatske,
 • udruge koje prijavljuju aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje u skladu sa točkom 2.1.3. Uputa za prijavitelje.

Jedan prijavitelj na Natječaj može prijaviti 2 projekta.

Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik udruge nema pravnu osobnost, ne može biti prijavitelj na natječajima Ministarstva u 2013. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica koja uz vlastita 2 projekta može prijaviti i projekte ogranka/podružnice/drugog ustrojbenog oblika udruge. Svaki ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik udruge koji nema pravnu osobnost putem Središnjice može prijaviti najviše 2 vlastita projekta po pojedinom natječaju.

Sve zainteresirane udruge svoje projekte prijavljuju na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti u Ministarstvu branitelja, Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6 i na web stranici Ministarstva www.branitelji.hr.

Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekata je:

Za Prijavitelja:

 • opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen)
 • obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen)
 • životopis voditeljice/voditelja projekta s naznačenim datumom i potpisom
 • izvadak iz Registra udruga RH (preslika, ne stariji od tri mjeseca u trenutku prijave na natječaj)
 • preslika ovjerenog Statuta udruge
 • obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na projektu (ukoliko se Projekt provodi u partnerstvu)

Za Partnera/e (ukoliko se Projekt provodi u partnerstvu):

 • životopis voditeljice/voditelja projekta s naznačenim datumom i potpisom
 • dokaz o pravnoj osobnosti partnera (Izvadak iz Registra udruga RH ili Izvadak iz Zakladne odnosno Fundacijske knjige ili Izvadak iz Sudskog registra i sl.; ovisno o pravnoj osobnosti partnera)

Neobvezna dokumentacija za prijavu projekata je: (Neobavezna dokumentacija pokazuje potporu zajednice udruzi, koja se ocjenjuje u Obrascu za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta; pitanje A.7)

 • pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruga s drugim organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave i ustanovama u provedbi prijavljenog projekta
 • pisma preporuke
 • zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruga i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni natječaj

CJELOVITU NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU ZA POJEDINI PROJEKT ČINE JEDAN IZVORNIK OBVEZNE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE U PAPIRNATOM OBLIKU I JEDAN ISTOVJETNI PRIMJERAK OBVEZNE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (NA CD-u).

Dokumenti i potvrde koje se predaju nakon procjene projekta, a prije potpisivanja ugovora:

 • Uvjerenje o nekažnjavanju (dokument kojim se potvrđuje da osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelji projekta podnositelja i partnera nisu kažnjavani)
 • izvornici dokumentacije na uvid (u slučaju svih dokumenata koji su prilikom prijave dostavljeni u preslikama)
 • potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere; u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora
 • solemnizirana bjanko zadužnica (za projekte i programe čija je vrijednost na godišnjoj razini veća od 50.000,00 kuna, uz napomenu da je trošak solemnizacije dio prihvatljivih troškova projekta)

Prijave na ovaj natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 11. ožujka 2013. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 11. ožujka 2013. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno Ministarstvu najkasnije 11. ožujka 2013. godine.

Cjelokupna natječajna dokumentacija (u papirnatom obliku i na CD-u) dostavlja se preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu Ministarstva). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja uz naznaku („Javni natječaj za Promicanje vrijednosti Domovinskog rata - Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta”) (Navedena oznaka na omotnici je obvezna.).

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Ministarstvo branitelja

Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

10000 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje te ovim natječajem, neće se uzimati u razmatranje.

Za svaki odobreni projekt Ministarstvo branitelja potpisat će ugovor o financijskoj potpori s nositeljem projekta i to u roku od 30 dana od donošenja odluke o dodjeli financijske potpore prihvaćenim projektima i programima udruga.

Ministarstvo branitelja će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava, na temelju obveznog opisnog i financijskog izvješća koji su udruge dužne dostavljati Ministarstvu, sukladno odredbama ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

Udruga s kojom Ministarstvo sklopi ugovor o dodjeli sredstava za provođenje projekta/programa obvezuje se da neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, te neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Ministarstvo će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava uz pripadajuću zakonsku kamatu u slučaju kada udruga nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

Udruga kojoj je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Ministarstvu biti će evidentirana u zajedničkom informacijskom sustavu za praćenje dodjele financijskih sredstava organizacijama civilnog društva za tijela državne uprave, temeljem čega će joj se uskratit pravo na financijsku podršku na svim natječajima i javnim pozivima iz državnog proračuna u sljedeće dvije godine, računajući od dana kada je udruzi upućena pisana obavijest o utvrđenom neispunjavanju ugovornih obveza.

Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima natječaja, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu natječaja, možete pronaći u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Klasa: 023-01/13-0001/4
Ur.broj: 522-03/1-3-13-2
Zagreb, 8. veljače 2013.

UZ OVAJ TEKST NATJEČAJA OBJAVLJUJU SE:

Obrasci za prijavu:

DODATNI MATERIJALI

Obrasci za opisni te financijski izvještaj nisu dio dokumentacije za prijavu na natječaj, a objavljujemo ih unaprijed kao informaciju potencijalnim prijaviteljima vezano za potrebe izvještavanja prilikom provedbe projekta.